ZSH

安装

安装zsh

 • Mac

Mac自带zsh,不用安装

 • centos
yum install zsh
 • ubuntu
apt-get install zsh

安装Git

安装Oh-My-Zsh

 • 自动安装(推荐)
wget https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | sh
 • 手动安装
git clone git://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc

配置

vim .zshrc

这里是一些别名设置,根据自己等需求做。把以下内容放进.zshrc

alias cls='clear'
alias ll='ls -l'
alias la='ls -a'
alias vi='vim'
alias javac="javac -J-Dfile.encoding=utf8"
alias grep="grep --color=auto"
alias -s html=mate  # 在命令行直接输入后缀为 html 的文件名,会在 TextMate 中打开
alias -s rb=mate   # 在命令行直接输入 ruby 文件,会在 TextMate 中打开
alias -s py=vi    # 在命令行直接输入 python 文件,会用 vim 中打开,以下类似
alias -s js=vi
alias -s c=vi
alias -s java=vi
alias -s txt=vi
alias -s gz='tar -xzvf'
alias -s tgz='tar -xzvf'
alias -s zip='unzip'
alias -s bz2='tar -xjvf'

主题配置

vim ~/.oh-my-zsh/themes/robbyrussell.zsh-theme

主题修改

PROMPT='%{$fg_bold[red]%}➜ %{$fg_bold[green]%}%p%{$fg[cyan]%}%d %{$fg_bold[blue]%}$(git_prompt_info)%{$fg_bold[blue]%}% %{$reset_color%}>'
#PROMPT='%{$fg_bold[red]%}➜ %{$fg_bold[green]%}%p %{$fg[cyan]%}%c %{$fg_bold[blue]%}$(git_prompt_info)%{$fg_bold[blue]%} % %{$reset_color%}'

对照原来的版本,把 c 改为 d,c 表示当前目录,d 表示绝对路径,另外在末尾增加了一个「 > 」

插件

拓展阅读

终极 Shell——ZSH

results matching ""

  No results matching ""